تدریس درس اول علوم تجربی پایه ششم

تدریس صفحه به صفحه ای علوم تجربی پایه ششم ابتدایی

0 1.3k
تدریس درس اول علوم تجربی پایه ششم
این فایل که شامل 4 صفحه میباشد تدریس صفحه به صفحه علوم تجربی پایه ششم ابتدایی است و با زبانی ساده و شیرین انجام شده است تا برای دانش آموزان قابل درک باشد.

1,000 تومان